Menu

Algemene Voorwaarden – Klusbedrijf MrFix.nl BV

 

Ten aanzien van de dienstverlening van MrFix en de Fixers gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van MrFix aanvaardt Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3 Dienst: de dienstverlening die door MrFix wordt aangeboden, onder meer bestaande uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Fixers in contact met elkaar kunnen komen en Opdrachten overeen kunnen komen.
1.4 Fixer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden (een “Klus”) in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Fixer wordt gezien als zakelijke relatie en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van MrFix en/of de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Fixers.
1.6 Klusverzoek: het mondelinge (incl. telefonische) of schriftelijke (incl. via de Website, SMS, mobiele app of e-mail) verzoek door een Opdrachtgever aan één Fixer om een taak of taken uit te voeren (een verbouwing door drie Fixers bestaat dus uit drie Klusverzoeken).
1.7 MrFix: de besloten vennootschap Klusbedrijf MrFix.nl BV (handelsnaam MrFix), gevestigd te 1055RW Amsterdam op Bos en Lommerplein 270, KvK-nummer: 64637204.
1.8 Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fixer waarmee Opdrachtgever opdracht geeft tot het verrichten van een Klus aan een Fixer, eventueel op voorwaarde van acceptatie van een prijsindicatie of (voor Fixer) bindende offerte, en zich verplicht Fixer binnen 14 dagen (via MrFix) te betalen. Deze overeenkomst komt tot stand zodra Fixer het Klusverzoek aanneemt (middels een Reactie). MrFix is geen partij bij een Opdracht maar legt deze vast in de bevestigingsmail (inclusief datum en tijd van uitvoering van de Klus) van MrFix aan Opdrachtgever en Fixer.
1.9 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Klusverzoek indient en daarmee opdracht geeft tot het verrichten van een Klus aan een Fixer.
1.10 Reactie: de reacties kan een Fixer waarin hij een Klusverzoek accepteert en indien van toepassing een vrijblijvende uren- of prijsindicatie of een (voor Fixer) bindende offerte geeft.
1.11 Website: de website https://MrFix.nl en daaraan gekoppelde (mobiele) applicaties

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen MrFix en Gebruiker alsmede tussen Opdrachtgever en Fixer en tussen MrFix en Fixer van toepassing.
2.2 MrFix is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail) tussen MrFix en Gebruiker / tussen Opdrachtgever en Fixer / tussen MrFix en Fixer zijn overeengekomen.
2.4 MrFix wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker of Fixer van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en MrFix, tussen Opdrachtgever en Fixer en tussen MrFix en Fixer wordt Gebruiker / Fixer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MrFix zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening
3.1 MrFix biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Fixers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden. MrFix heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker of Fixer, door middel van de Website of anderszins. MrFix is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 MrFix heeft de inhoud van de Website en wijze van communicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie met betrekking tot Klusverzoeken en referenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MrFix draagt voor de inhoud van Klusverzoeken, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt MrFix verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Fixers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten Klus.
3.3 MrFix biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert MrFix niet:
 dat de door Gebruikers opgegeven informatie juist, volledig, geschikt, actueel en rechtmatig is;
 dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 dat derden niet de Website en/of de systemen van MrFix onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud webiste
4.1 MrFix is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens MrFix ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie
5.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam-, adres-, telefoon- en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen en aannemen van Opdrachten, het geven van prijsindicaties en offertes, aanbieden en uitvoeren van Klussen zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 Door het aanbieden van gegevens, al dan niet via de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Klusverzoeken, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft Gebruiker toestemming deze gegevens te communiceren naar – en bespreken met relevante Opdrachtgevers en Fixers. Gebruiker garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de communicatie van Klusverzoeken en andere informatie vatbaar is voor misverstanden en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van gegevens in/rondom Klusverzoeken en Reacties. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van MrFix niet zal schaden.
5.4 MrFix behoudt zich het recht voor de door Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. MrFix behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Klusverzoeken, opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding.
5.5 MrFix is bij Opdrachten geen partij. MrFix kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de uitvoering, kwaliteit, veiligheid of de wettigheid van Opdrachten, de juistheid van de Klusverzoeken, de bevoegdheid van Opdrachtgevers om Klussen uit te laten voeren en/of de bevoegdheid van Fixers om die Klussen uit te voeren. Gebruiker (ook als Opdrachtgever of Fixer) vrijwaart MrFix jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.6 De (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt door MrFix en uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het informeren omtrent het specifieke Klusverzoek en omtrent MrFix, met name via de periodieke nieuwsbrief die altijd wordt voorzien van een link waarmee de Klant zich direct uit kan schrijven. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verzamelen, verwerken of gebruiken voor enig ander doel.
5.7 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van MrFix om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Referenties
6.1 Opdrachtgever is na afronding van de Klus gerechtigd deze te beoordelen door een referentie te verstrekken.
6.2 Opdrachtgever staat er voor in dat hij de informatie in een referentie te goeder trouw verstrekt en dat deze informatie waarheidsgetrouw is. Opdrachtgever vrijwaart MrFix voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
6.3 MrFix is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden.
6.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Fixer;
 een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
 een referentie dient te zijn toegevoegd door Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Fixer door wie de Opdracht is uitgevoerd.
6.5 MrFix publiceert Klusverzoeken en referenties – automatisch en geanonimiseerd – op haar website en behoudt zich het recht voor om ze te gebruiken voor promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders is verzocht door Opdrachtgever.
Artikel 7 Privacy
7.1 Zie het Privacy Statement van MrFix op https://mrfix.nl/nl/contact/privacy-statement.

Artikel 8 Account
8.1 Om gebruik te maken van de Diensten van MrFix dient een Account te worden aangemaakt onder opgave van de gevraagde gegevens.
8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer MrFix de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. MrFix is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Klusverzoek, Opdracht, referentie, prijsindicatie, offerte of andere informatie door Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
8.3 Als ten behoeve van de Account een wachtwoord aan Gebruiker wordt verstrekt is dit strikt persoonlijk en mag Gebruiker derden daarvan geen gebruik laten maken. Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart MrFix voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
8.4 MrFix is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan MrFix en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Klusverzoeken, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.
9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige inhoud van de Website, Klusverzoeken, opdrachten, referenties, richtprijzen of andere communicatie, zonder schriftelijke toestemming van MrFix, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MrFix, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.3 Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Klusverzoeken, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Gebruiker vrijwaart MrFix volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op eniige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 Tarieven en betalingen
10.1 De tarieven van Fixers – die MrFix namens hen communiceert en factureert – zijn op de Website weergegeven. Per Opdracht kunnen Opdrachtgever en Fixer andere prijsafspraken overeenkomen op basis van een offerte die MrFix namens Fixer aan Opdrachtgever stuurt.
 MrFix brengt namens Fixer als volgt tijd (afgerond op halve uren) in rekening:
o de arbeidstijd tussen het betreden en verlaten van de plaats van uitvoering van de Klus
o de eventueel benodigde tijd voor het zoeken, bestellen en afrekenen van gereedschap, materialen of eindproducten die de Fixer nodig heeft om de Klus uit te voeren
o de eventueel benodigde tijd voor het ophalen van voornoemde goederen. Concreet: de Fixer rekent niet de reistijd van huis of vorige klus naar de plaats van uitvoering maar wél de tijd die hij om moet rijden om bijvoorbeeld bij een bouwmarkt benodigd materiaal op te halen.
 MrFix brengt namens Fixer minimaal één uur in rekening omdat hij behalve de bovengenoemde tijd ook tijd is aan communicatie, voorbereiding, administratie, reistijd en vaak zelfs parkeertijd terwijl hij geen voorrijkosten mag rekenen.
 Annulering: als Gebruiker een Klusverzoek minder dan 24 uur voor geplande aanvang van de Klus annuleert of de aanvangstijd wijzigt is hij Fixer het tarief voor één van zijn uren verschuldigd.
10.2 Alle door MrFix vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De tarieven van MrFix zelf kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
10.3 Wijzigingen gaan per direct in voor alle Klusverzoeken die nadien geplaatst worden. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
10.4 MrFix heeft een kassiersfunctie ten aanzien van de kosten zoals onderling overeengekomen met Fixer. Deze bedragen en de eigen administratiekosten zullen op één overzicht aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd.
10.5 Betaling vindt plaats door middel van iDeal, creditcard, bankoverschrijving of automatische incasso tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als:
 MrFix de betaling na meer dan 30 dagen ontvangt, zijn €40 incl. btw administratiekosten in verband met late betaling verschuldigd
 de Opdrachtgever MrFix heeft gemachtigd tot automatische incasso, brengt MrFix de verschuldigde bedragen direct na elke Opdracht in rekening aan Opdrachtgever. Bij eventuele storneringen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, deelt MrFix dit aan Opdrachtgever mede en is MrFix gerechtigd €40 incl. btw administratiekosten in rekening te brengen.
10.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de op de factuur aangegeven termijn heeft betaald dan is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door MrFix, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
10.7 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan MrFix de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).
10.8 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 11 Uitsluiting
11.1 MrFix behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
 Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
 Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 12 Overmacht
12.1 MrFix is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan MrFix gebruikt maakt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Fixer neemt Opdrachten aan voor eigen rekening en risico en wordt daarmee aansprakelijk tegenover Opdrachtgever voor eventuele gebreken en schade. Fixer is verplicht voldoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen.
13.2 MrFix is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van MrFix. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van MrFix te herstellen of op te heffen.
13.3 Indien Opdrachtgever MrFix verzoekt te assisteren bij het verlenen van toegang tot woningen of panden in het kader van Klusverzoeken of opdrachten – bijvoorbeeld door (tijdelijk) een (kopie) sleutel in beheer te geven – zal MrFix dit enkel realiseren op naam en voor risico van Opdrachtgever. MrFix zal haar uiterste best doen hier zo discreet mogelijk mee om te gaan. MrFix is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die hier direct of indirect uit voortvloeit.
13.4 De totale aansprakelijkheid van MrFix kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar (niet de hoofdsom van de Opdracht maar slechts de courtage die aan MrFix toekomt), met een maximum van € 500,-.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van MrFix voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is MrFix niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 14 Verwijzingen
14.1 De Website en communicatie per e-mail kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden en/of Fixers. MrFix heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy-beleid.

Artikel 15 Beveiliging
15.1 MrFix spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. MrFix legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16 Melding van Inbreuk
16.1 Klusverzoeken, opdrachten, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
16.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan MrFix melden door middel van de daartoe bestemde button (“meld misbruik”) op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal MrFix de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door MrFix gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door MrFix worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart Gebruiker MrFix voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MrFix lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17 – Relatiebeding
17.1 Het is Gebruikers verboden om gedurende een periode van 12 maanden na afloop van een Klus op enigerlei wijze direct zakelijke contacten met elkaar aan te gaan of te onderhouden, bijvoorbeeld tussen Opdrachtgever en Fixer m.b.t. nieuwe klussen of projecten. Fixer zal een eventuele benadering vanuit een Opdrachtgever over nieuwe klussen te allen tijde melden aan MrFix en kan de betreffende klus uitvoeren tenzij Fixer dat niet wenst of niet beschikbaar is wanneer Opdrachtgever wenst. Relaties van MrFix zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee de werkgever gedurende een periode van 12 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee in onderhandeling is (geweest).
In geval Fixer in strijd handelt met het hier omschreven verbod, verbeurt hij ten behoeve van MrFix een direct – zonder verdere sommatie of ingebrekestelling – opeisbare boete van 2.000 euro per overtreding.

Artikel 18 Duur en beëindiging
18.1 Elke overeenkomst tussen MrFix en Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruiker en MrFix zijn te allen tijde gerechtigd een overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
18.2 Indien Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit een overeenkomst heeft MrFix het recht een overeenkomst met Gebruiker zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 19 Geschillen
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19.2 In het geval van eventuele geschillen zullen beide partijen te goeder trouw proberen die onderling op te lossen. Als dat niet binnen twee weken tot een vergelijk leidt dan leggen de partijen het geschil voor aan een externe mediator. Als dit evenmin binnen twee weken leidt tot een vergelijk dan leggen de partijen het geschil voor aan een arbitrator en als dit binnen twee weken niet leidt tot een vergelijk dan leggen de partijen het geschil voor aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Contact
Klusbedrijf MrFix.nl BV
Bos en Lommerplein 270
1055RW Amsterdam
Nederland
[email protected]
020-6750333

Amsterdam, mei 2017